Проекти

Проект „Създаване на конкурентноспособни стартиращи фирми” – Проект 100

 

Име на Възложителя:

Министерство на икономиката и енергетиката    

Размер на договора (в лева): 275 000 лв.

Период на изпълнение : 2004 – 2006 год.

Кратко описание на проекта:

       

 

Проектът на Министерството на икономиката “Създаване на конкурентоспособни стартиращи фирми” (Проект 100) предостави безвъзмездна финансова помощ  с цел да стимулира лицата с жизнеспособни бизнес идеи и планове. За района на област Шумен, Проектът се изпълнява от Агробизнес център / Бизнес инкубатор – Шумен. По него се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер до 15 000 лева за стимулиране на хората с перспективни идеи за бизнес. Финансирането се предоставя за ремонт и оборудване на работни помещения, закупуване на машини и съоръжения, първоначална доставка на суровини и материали.

Описание на предоставените услуги:

  1. Предварителен подбор на кандидати.
  2. Организиране и провеждане на обучения с 80 кандидати в три модула – развиване на бизнес идея, управление, финанси и маркетинг на малка фирма /бизнес планиране/, използване на информационните технологии в бизнеса.
  3. Бизнес планиране -   Разработване на бизнес план от кандидатите, предоставяне на консултации във връзка с изготвянето на бизнес плановете, оценяване на подадените бизнес и одобряване на кандидати за получаване на субсидия.
  4. В област Шумен са одобрени 18 кандидати, които регистрираха фирми, получиха финансиране по проекта и стартираха собствен бизнес.
  5. Бизнес център Шумен осигурява всички бизнес услуги и съдейства за развитието на стартиращите фирми. Те могат да ползват допълнително схемата за финансов лизинг на проект JOBS за закупуване на машини или оборудване.
  6. АБЦ/БИ осъществява текущ контрол и мониторинг на новосъздадените фирми и следи развитието на тяхната дейност.