Проекти

Проект „Активни услуги на пазара на труда” – Шумен

 

Име на Възложител:

 Агенцията по заетостта

Размер на договора (в лева): 16 700 лв.

Период на изпълнение : 2007 год.       

Кратко описание на проекта:

                                                                            

Организиране и провеждане на квалификационен курс „Оператор на компютър” със специалност „Текстообработване” на младежи с ограничени финансови възможности за включване в обучения за квалификация. Приоритет на проекта са 20 безработни младежи от различни етноси, регистрирани в Бюро по труда – гр. Шумен с минимум завършено основно образование.

Всички обучени, преминали успешно квалификационния курс, ще преминат и мотивационно обучение на тема: „Активно поведение на пазара на труда, кандидатстване за работа, представяне и интервю с работодател” – 30 учебни часа. Осем от тях ще бъдат устроени на работа във фирми от града.

Цели:

Ø  Обучени 20 безработни младежи от различна етническа принадлежност в професия “Оператор на компютър”;

Ø  Създаване на устойчива заетост за 8 младежи от обучените

Ø  Повишаване на познанията и икономическата инициатива на целевата група чрез професионално и мотивационно обучения;

Ø  Придобиване на професионални умения по професия “Оператор на компютър”;

Ø  Формиране на трудови навици чрез осигуряване на трудова заетост;

Ø  Повишаване личната мотивация на обучаващите се с  цел търсене на работа и реализация на пазара на труда чрез участието им в мотивационно обучение;

Ø  Интегриране усилията на НПО, обществени и държавни институции и представители на частния бизнес за увеличаване на устойчивата заетост сред младежите от целевата група в Община Шумен.

        Когато безработните нямат умения, или уменията, които имат не се търсят, най-подходящи за тях са квалификационните услуги за придобиване на умения и връщане на пазара на труда.