Проекти

Предприемачеството - форма за участие на пазара на труда”

 

Име на Възложител:

МТСП по Програма ФАР Грантова схема BG2004/016-711.11.01»Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта»

Размер на договора (в лева): 73 000 лв.

Период на изпълнение : 2007 – 2008 год.    

Кратко описание на проекта:

 

Проект ”Предприемачеството – форма за участие в пазара на труда”  цели разкриване на нови работни места чрез повишаване инициативността на Безработните лица, основана на нови знания и умения, повишаване на предприемаческата им култура и предоставяне на нови възможности за тяхната реализация. За целта е разработен модел, състоящ се от система за обучения и консултации, насочени към групи в неравностойно положение на пазара на труда. Предвидените дейности са ориентирани към практическа реализация на техните бизнес идеи и създаване на реална възможност за трудова заетост чрез самонаемане. След приключване на цялостния курс по предприемачество обучаемите  разполагат с 2 до 3 седмици - време за проучвания и анализ, необходими за изготвяне на реален бизнес план. По време на проучванията, работата на кандидатите се подпомага от специалистите на Бизнес центъра. Цялостния процес на обучение и последващи дейности завършват с разработен реален бизнес план.

Описание на предоставените услуги:

-          Изготвяне на процедури за вътрешен мониторинг и оценка;

-          Изготвяне на  материали за популяризиране и визуализация на проекта

-          Провеждане на пресконференция за популяризиране на проекта;

-          Тръжни процедури;

-          Разработване на учебна програма за обучение по предприемачество;

-          Издаване на “Учебно помагало за начинаещия предприемач”;

-          Подбор на бенефициенти и сформиране на групите за обучения;

-          Оборудване на учебна зала по предприемачество;

-          Осигуряване на необходимите учебни пособия и материали;

-          Провеждане на въвеждащо мотивационно обучение за 40 безработни лица;

-          Провеждане на базисно обучение “Започнете собствен бизнес” за 40 безработни лица;

-          Провеждане на обучение  „Сътрудник в малък и среден бизнес” – обучени 30 лица;

-          Издаване на сборник Предприемачеството: форма за участие в пазара на труда на групи в неравностойно положение”;