Проекти

ПРОЕКТ „ ЗАПОЧНИ СОБСТВЕН БИЗНЕС”

 

Име на Възложител:

Агенцията по заетостта

Размер на договора (в лева): 39 200 лв.

Период на изпълнение : 2008 год.       

Кратко описание на проекта:

 

 Проектът се изпълнява в област Шумен. 70 безработни лица ще бъдат включени в обучения „ Започни собствен бизнес”, по 10 души от общини Смядово , Велики Преслав, Върбица, Хитрино, Каолиново, Венец и Никола Козлево.

По време на обучението те  придобиват знания и умения за стартиране на самостоятелен стопански бизнес,  разработват реални бизнес планове за бизнеса си,  участват в ролеви игри, поставящи ги в ситуации близки до действителните.

В резултат -  5 души  започнаха собствен бизнес.

20 микро и малки фирми, започнали дейност през последните 24 месеца  участват в семинари отностно възможности за финансиране на МСП по проекти към Европейските структурни фондове: оперативни програми, стратегически документи, разработване на проектно предложение. Целта на проекта е :

Ø       насърчаване  на предприемачеството  и стимулиране започването на самостоятелен стопански бизнес от безработните лица;

Ø       повишаване предприемаческата култура на   МСП, регистрирани през последните 24 месеца