Проекти

Проект „Подадена ръка”

 

Име на Възложителя:

Институт „Отворено общество” - София        

Размер на договора (в лева): 14 133 лева

Период на изпълнение : 2002 год.

Кратко описание на проекта:

 

Проект „Подадена ръка” е насочен към насърчаване социалната интеграция на хора с увреждания чрез създаване на възможности за заетост в интегрирана работна среда. Проектът цели да подпомогне предприемачеството на хора с увреждания и да им предостави съдействие за стартиране на собствен бизнес в областта на занаятчийското производство.

Описание на предоставените услуги:

·         Двадесет души са обучени по програмата “Започнете вашия бизнес”, компютърна грамотност и работа с интернет;

·         Десет от тях преминават обучение за формиране на практически умения за производство на занаятчийски изделия;

·         АБЦ предоставя работно помещение в Бизнес инкубатора на пет жени от целевата група, които изявяват най-голям предприемачески потенциал и желание да създадат свое малко предприятие.

·         През месец януари, 2003 г. те започват да произвеждат различни сувенири, както и детски бутикови облекла и аксесоари;

·         Наети са необходимите машини и са закупени материалите за производството със средства по проекта.

·         АБЦ подпомага стартиращия бизнес като съдейства за реализация на изделията – в големите градове, в магазин “Традиция” – София, чрез мрежата от Бизнес центрове в страната; организира рекламата на дейността – публикации в пресата, интервюта с участничките в проекта, организиране на модно ревю, издаване на рекламен каталог.