Проекти

Проект „Урбанизация и социално развитие на райони с преобладаващо малцинствено население”

 

Име на Възложителя:

Съвет по етнически и демографски въпроси към МС   

Размер на договора (в лева): 17 000 лв.

Период на изпълнение : 2004 – 2006 год.

Кратко описание на проекта:

 

 

 Проектът цели да подобри жизненните условия, да създаде заетост и да насърчи социалната интеграция в райони с преобладаващо малцинствено население. АБЦ/БИ отговаря за реализация на проекта в община Венец, област Шумен. Дейностите са насочени към преодоляване на социалната изолация и бедността в този район чрез финансова подкрепа по схемата за лизинг, обучения, консултации и подкрепа за старитране на собствен бизнес.

Описание на предоставените услуги:

  • Консултантски и информационни услуги за възможности за кредитиране, закупуване на машини и оборудване на лизинг, различни програми и проекти, субсидии на ДФ»Земеделие» и др.
  • Разработване на бизнес планове по гаранционния фонд за миркокредитиране и програмите на Бюрото по труда.
  • Провеждане на обучения в два модула: „Създайте своята бизнес идея” и „Развийте своя бизнес”.
  • Съдействие за регистриране на земеделски производители и частни фирми.