Проекти

Проект „Заетост чрез подкрепа на бизнеса” JOBS

 

Име на Възложителя:

Програмата на ООН за развитие и Министерството на труда и социалната политика.        

Размер на договора (в лева): 344 500 лв.

Период на изпълнение : 2001 - 2009 год.

Кратко описание на проекта:

 

Проектът стартира през ноември 2000 г. в 24 общини в България.  На територията на Община Шумен проекта стартира през март 2001 г. с избор на екип, изпълняващ дейностите по проекта. Изградените в рамките на проект JOBS, 14 Бизнес центъра, 7 БЦ/Бизнес инкубатори и 3 информационни БЦ са основен компонент в изграждането на функционираща бизнес среда и генерирането на нови работни места. Основна цел на АБЦ/БИ е да съдейства за разкриване на нови работни места чрез предоставяне на консултантска помощ, информация, обучения и финансова подкрепа на микро и малките предприятия и селскостопанските производители в Община Шумен.

Описание на предоставените услуги:

1.            Организиране и провеждане на специализирани професионални обучения, насочени към повишаване на предприемаческата култура, подобряване конкурентноспособността на бизнеса, формиране на квалифицирана работна ръка на местния пазар на труда. Обученията са насочени към малки и средни фирми, безработни, както и заети лица, които желаят да повишават квалификацията си. Обучителните услуги се предоставят съгласно лиценз № 200912710/ 18.02.2009 год. на Национална агенция за професионално обучение и образование.

2.            Оказване на финансова подкрепа на стартиращи и разширяващи дейността си фирми, чрез предоставяне на средства за закупуване на производствени машини, оборудване и селскостопанска техника   по Схема за финансов лизинг, управлявана от АБЦ. Средствата, които АБЦ/БИ управлява по тази схема са над 545 000 лв., а закупеното оборудване е за повече от 2 млн. лв.

3.            Предоставяне на работни помещения на преференциален наем в Бизнес инкубатор- Шумен, на стартиращи или съществуващи фирми, които разширяват дейността си или разкриват нова дейност, в сферата на производството или услугите. Бизнес инкубатор- Шумен разполага с 21 работни помещения.

4.            Предоставяне на консултации и съвети в областта на маркетинга, управлението на малкия и среден бизнес, финансови и данъчни консултации, трудово-правни въпроси, лицензионни режими, инвестиционни възможности, както и други специализирани консултации за подпомагане дейността на фирмите в региона.