Новини

Приключи обучение по схема „ПЪРВА РАБОТА”

2014-04-16 16:07:38

Четири момичета от гр. Шумен се възползваха от схема „Първа работа” по Оперативна програма "Развитие на човешките рерурси" и завършиха при нас обучение по ключова компетенция: Умение за учене. В схемата имаха право на участие работодатели и безработни младежи до 29-годишна възраст, без ограничение на степента на образование. Целта беше да се осигури заетост на младежите чрез предоставяне на стимули за работодателите да ги наемат на работа. Европейският социален фонд  предоставя средства за трудово възнаграждение на  безработни младежи за период от 6 до 12 месеца в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, както и дължимите от работодателя осигурителни плащания, към които се отнася разкритото работно място. Нашите момичета успешно преминаха обучението „Умения за работа в екип” и вече са започнали своята „Първа работа”. Назад