Новини

Агробизнес център Шумен - регионален координатор на НСМ

2013-10-10 15:50:47

От началото на 2013 г. Агробизнес център Шумен е част от Регионалните координатори на Национална Селска Мрежа за периода (2013-2015). Националната селска мрежа (НСМ) е инструмент за подкрепа и реализиране на политиката за развитие на селските райони. Нейната мисия е да подпомогне усилията по изпълнение на Програмата за развитие на селските райони във всяка от трите й приоритетни области:
 • Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горския сектор;
 • Подобряване на околната среда и селската природа;
 • Подобряване на качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика.
 • Конкретни цели на НСМ
 • Разпространение на информация сред членовете на мрежата по актуални теми, свързани с политиката за развитие на селските райони;
 • Обмен на опит, знания и добри практики за развитие на селските райони от България и другите страни-членки на Европейския съюз;
 • Осигуряване на платформа за среща на интересите и капацитета на своите членове за обсъждане на ефективни и целесъобразни решения за развитието на селските райони;
 • Осигуряване на „обратна връзка” за текущите проблеми и възможни решения по прилагането на Програмата за развитие на селските райони;
 • Съдействие за изграждане и укрепване на капацитета на местните инициативни групи (МИГ) по подхода ЛИДЕР;
 • Насърчаване на сътрудничеството между членовете на регионално, национално и транс - национално равнище;
 • Формиране и поддържане на устойчива Национална селска мрежа в България.Назад