Финансиране и лизингова схемаКандидатите за финансов лизинг трябва:

 • да имат жизнеспособна бизнес идея, чието осъществяване ще разкрие постоянни работни места;
 • да се ползват с добра репутация в средите на местната общественост;
 • да са готови да предоставят минимум 20% от стойността на инвестицията (за безработни лица – минимум 10%) като встъпителна вноска.

 

Критерии за съществуващи предприятия:

 • Предприятието трябва да е регистрирано и/или да развива дейност на територията на област Шумен.
 • Предприятието трябва да работи в сферата на производството и/или услугите;
 • Предприятието трябва да се сблъсква с ограничен достъп до финансиране;
 • Предприятието трябва да докаже печалби, съпоставими със средните за съответния сектор;
 • Предприятието трябва да има годишен оборот (оборот от всички сделки и услуги през предходната календарна година) на стойност до 1 000 000 лв. или дълготрайни материални активи (ДМА) на стойност до 800 000 лв.;
 • Лицата, наети по трудов договор към момента на кандидатстване, трябва да бъдат не повече от 50.

 

Критерии за стартиращи предприятия:

 • Предприятието трябва да бъде регистрирано и/или да развива дейност на територията на област Шумен.
 • Стартиращото предприятие трябва да работи в сферата на производството и/или услугите.

Изисквана документация


Изисквана документация за еднолични търговци, търговски дружества и кооперации:

 • Съдебно решение за вписване в търговския регистър;
 • Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 месец преди подаване на заявлението;
 • Удостоверение за данъчна регистрация;
 • Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ;
 • Удостоверение за регистрация по ДДС (ако има);
 • Отчет за приходи и разходи за предходната година (не се изисква за стартиращи предприятия);
 • Баланс на фирмата за предходната година (не се изисква от предприятия с едностранно счетоводно записване, както и от стартиращи предприятия);
 • Извлечение от книгата за ДМА и амортизационен план (ако има);
 • Данъчна декларация за предходната година, заверена от данъчната администрация (не се изисква за стартиращи предприятия);
 • Удостоверение за дължими данъци (не се изисква за стартиращи предприятия – юридически лица);
 • Удостоверение за задължения към социално и здравно осигуряване (не се изисква за стартиращи предприятия);
 • Референция от обслужващата банка (ако има открита банкова сметка);
 • Решение на Общото събрание/Управителния съвет/Съвета на директорите/едноличния собственик на капитала за ползване на лизинг по Схемата за финансов лизинг на НПО, за подписване на запис на заповед и учредяване на особен залог в полза на НПО (за търговските дружества);
 • Три оферти за търсеното имущество (за нестандартни и уникални вещи/машини/оборудване, за които на територията на страната няма трима доставчици, е възможно изключение от това изискване);
 • Становище за избор на съответната оферта, подписано от кандидата и НПО.

Изисквана документация за физически лица (лица, извършващи услуги с личен труд, занаятчии, земеделски производители и безработни):
 • Карта за регистрация (за земеделски производители), удостоверение за вписване в регистъра на занаятчиите (за занаятчии), служебна бележка за удостоверяване на регистрацията като безработно лице (за безработни лица) ;
 • Декларация за извършвана дейност по гл. ХІV от ЗОДФЛ (за лицата, извършващи услуги с личен труд);
 • Удостоверение за дължими данъци;
 • Референция от обслужващата банка (ако има банкова сметка);
 • Минимум три оферти за търсеното имущество от различни доставчици (за нестандартни и уникални вещи/машини/оборудване, за което на територията на страната няма трима доставчици, е възможно изключение от това изискване);
 • Становище за избор на съответната оферта, подписано от кандидата и НПО.

Лихва и размер


Обект на лизинга

Обект на лизинг са всякакви дълготрайни материални активи (машини, оборудване, транспортни средства, селскостопанска техника и инвентар, др.). Вещите, закупени по Схемата за финансов лизинг, трябва да се използват единствено за производство и/или предоставяне на услуги. Не се отдават на лизинг вещи за потребителски нужди.

Лихва

Лихвата по Схемата за финансов лизинг за всички кандидатстващи се формира от основния лихвен процент (ОЛП) + 10 пункта. ОЛП се определя от Българската народна банка и подлежи на ежемесечна актуализация.

Срокове

Срокът на лизинга е между 12 и 48 месеца. Има гратисен период до 6 месеца. За безработни лица  гратисният период е до 9 месеца.

Горна граница на финансиране

Максималният размер на средствата, отпуснати на клиент по Схемата за финансов лизинг, не може да надвишава 30 000 лв., а за нова техника подлежаща на регистрационен режим – до 35 000 лв. За безработни лица максималният размер на отпусканите средства е до 15 000 лв


Връзки
Jobs BG
Europe Direct - Shumen