Бизнес Инкубатор - ШуменБизнес Инкубатор- Шумен, предоставя производствени помещения на стартиращи или вече съществуващи фирми, при преференциални условия и ползване на общ обслужващ офис, включващ секретарски и счетоводни услуги.

Бизнес Инкубатор- Шумен разполага с 21 производствени помещения, паркинг, зала за бизнес-срещи на наемателите. Три от помещенията са подходящи за малки хранителни производства, а останалите – за производство, услуги и офиси. В инкубатора не се дават помещения само за търговска дейност.

Одобряването на кандидатите за наематели на Бизнес Инкубатор- Шумен става от комисия, в която влизат представители на Агробизнес център, община Шумен, банка ДСК, Дирекция "Бюро по труда" Шумен и бизнес, след представяне на всички необходими документи, съгласно процедурите за постъпване в инкубатора. При извършване на подбор на кандидат - наемателите се вземат предвид  следните основни критерии:

  • да имат идея и разработен бизнес план за своето развитие
  • да имат потенциал за развитие
  • да разкриват нови работни места
  • да имат нужда от подкрепата на инкубатора
  • да не пречат по никакъв начин на останалите наематели
  • да не нарушават обкръжението и естествената среда на инкубатора

Необходимите документи за кандидатстване в Инкубатора може да изтеглите от тук.
Базисните наемни цени на помещенията в Инкубатора са 4,00 лв. без ДДС за квадратен метър. Стартиращите фирми започват с един лв. на квадратен метър, а съществуващите – с два лв. на квадратен метър и през втората-третата година достигат до 4,00 лв.
Наемателите заплащат и наем общи площи, който е 0,40 лв. без ДДС на квадратен метър.

Престоят в инкубатора е до 3 /три/ години. Той  може да бъде удължен само при обективни причини и  ако наемателят няма просрочени плащания за наем и консумативи към инкубатора. Удължаването на срока по договора става с писмо-искане до ръководителя на бизнес центъра и ръководството но проект JOBS